EN | DE | CZ
 
SHOPPING BAG

SHOPPING BAG


Number of Items: pcs

Total Amount: €

FOR WHOLESALERS


POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU


Představenstvo společnosti H&D, a.s.
se sídlem v Prostějově, Olomoucká 37, IČ 60748451,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
v oddílu B., vložce 1580
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 15.6.2020 v 10 hodin
v Prostějově, Olomoucká 37, v zasedací místnosti předsedy představenstva.


Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady.

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

3. Projednání návrhu změny Stanov společnosti a jeho schválení.

4. Závěr.


Prezence akcionářů

Prezence akcionářů nebo jejich zmocněnců a zápis do listiny přítomných akcionářů budou zahájeny v den a místě konání valné hromady hodinu před jejím zahájením.
Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti H&D , a.s. uvedení k rozhodnému dni, kterým je sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady, jako vlastníci akcií na jméno emitenta v seznamu akcionářů.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 1
Návrh usnesení - valná hromada schvaluje obsazení orgánů valné hromady podle návrhu předloženého představenstvem společnosti, předseda valné hromady Ing.Ivo Havel, zapisovatel Ing. Monika Havlová, ověřovatel zápisu Ing. Barbora Havlová.
Zdůvodnění - povinnost volby orgánů valné hromady ukládají platné právní předpisy a stanovy společnosti.

Bod 2
Návrh usnesení - valná hromada schvaluje následující změny stanov společnosti:

- Čl. VI. odstavec 2 zní :

Základní kapitál je rozvržen na 20200 ks (slovy – dvacet tisíc dvě stě kusů ) kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč (slovy – tisíc korun českých ), znějících na jméno. Všechny akcie jsou emitovány jako zaknihované cenné papíry.


- Čl. VI. odstavec 4 se vypouští


- Čl. XI. odstavec 2 zní :

Akcie na jméno jsou převoditelné a jejich převoditelnost je ve smyslu § 271 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, ve znění pozdějších změn, podmíněna písemným souhlasem představenstva společnosti.


- Čl. XI. Odstavec 3 zní :

Evidence zaknihovaných akcií se vede na majetkových účtech akcionářů.


- Čl. XVIII. Odstavec 1 zní :

Valná hromada je způsobilá usnášení, pokud přítomní akcionáři vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 71 % (slovy- sedmdesát jedna procent ) základního kapitálu společnosti.


Zdůvodnění – valné hromadě je předkládán ke schválení návrh představenstva společnosti na změny stanov společnosti po projednání v dozorčí radě společnosti. Navržené změny stanov souvisejí s přeměnou listinných akcií na akcie zaknihované.V Prostějově, 7.5.2020


H&D, a.s.
představenstvo společnosti